Main Banner
Dịch vụ Logistics


  • Khai thuế Hải quan
  • Thủ tục xuất nhập khẩu
  • Giao nhận hàng triển lãm và công trình
  • Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)
  • Đóng gói bao bì hàng hóa
  • Tư vấn xuất nhập khẩu
  • Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )
  • Bảo hiểm, hun trùng, kiểm văn hóa…
  • Xuất / nhập khẩu ủy thác
  • Đóng kiện các loại hàng hoá